Regulamin

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 1. Dom Baldachim (zwany dalej „Baldachimem”) jest własnością Doroty Ciskowskiej, ul. Kwarcowa 19d, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, wieś Trzciany, NIP: 5311491155 (zwanej dalej „Wynajmującym”).

 1. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

 1. Klientem, zwanym dalej również „Najemcą” lub „Klientem”, jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub występują w imieniu podmiotu, który taką zdolność posiada.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Wynajmujący. Wynajmujący w celu dokonania rezerwacji przez Klienta przetwarza jego dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji rezerwacji.

 2. Postanowienia tego Regulaminu stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego zawieranej pomiędzy Najemcą a Wynajmującym, chyba że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.

 1. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób, aby mogła zapoznać się z ich treścią.

Rozdział 2

Rezerwacja pobytu i zawarcie umowy

 1. Baldachim wynajmowany jest na doby.

 1. Doba pobytu w Baldachimie trwa od godziny 16.30 do godziny 11.00.

 1. Klient może dokonać rezerwacji mailowo pisząc na adres kontakt@baldachim.com lub telefonicznie pod numerem +48600116460.

 1. Potwierdzenie wstępnej rezerwacji Klient otrzyma mailem wraz z danymi do przelewu (numer konta 88 1240 6117 1111 0010 8842 7950) i treścią niniejszego Regulaminu.

 1. Warunkiem skutecznego dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 35% całkowitych kosztów pobytu w terminie do 2 dni kalendarzowych od dokonania rezerwacji na nr konta bankowego 88 1240 6117 1111 0010 8842 7950. Po tym terminie rezerwację uznaje się za niebyłą.

 1. Po dokonaniu wpłaty umowę najmu uznaje się za zawartą.

 1. Klient może anulować rezerwację w dowolnym dniu jednak nie później niż na 2 dni kalendarzowe przed planowanym rozpoczęciem pobytu.

 1. Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi do 30 dni kalendarzowych przed datą przyjazdu, wpłacony zadatek zostanie zwrócony w całości. Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi później, zadatek nie podlega zwrotowi.

 1. Brak anulowania rezerwacji, nieopłacenie całej należności w wymaganym terminie lub anulowanie rezerwacji później niż na 2 dni kalendarzowe przed planowanym rozpoczęciem pobytu, skutkuje obowiązkiem Klienta pokrycia całkowitych kosztów pobytu.

 1. Faktury za pobyt wydajemy na życzenie Klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Klient wyraża zgodę na otrzymanie Faktury drogą elektroniczną.

Rozdział 3

Realizacja usługi i czas pobytu

 1. Dwa dni przed przyjazdem do Baldachimu Klient będzie proszony o podanie danych osobowych, liczby przebywających w Baldachimie gości, czasu pobytu oraz danych do faktury .

 1. Wynajmujący ma prawo żądać okazania dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości Klienta.

 1. Klient Baldachimu winien uregulować całą należność za pobyt na 3 dni przed rozpoczęciem pobytu przelewem na konto Baldachimu. Wynajmujący umożliwia Klientowi dokonanie wpłaty za pobyt poprzez przelew Bankowy na rachunek Wynajmującego, gdzie w tytule należy wpisać datę przybycia oraz wybrany pakiet (jeśli taki był rezerwowany).

 1. Niedokonanie zapłaty za pobyt na 3 dni przed przyjazdem uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z Klientem do odmowy wydania kodu/klucza do zamka do Baldachimu.

 1. Klient zobowiązany jest pomniejszyć kwotę o sumę wpłaconego wcześniej zadatku. W celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności prosimy o zachowanie i okazanie kopii dokonanej wpłaty.

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Klient powinien zgłosić Wynajmującemu do godziny 20.00 dnia poprzedzającego termin zakończenia najmu Baldachimu. Uwzględnia się życzenie przedłużenia pobytu jeśli Wynajmujący wyrazi zgodę i termin nie jest zarezerwowany dla innego Klienta. W takim przypadku Klient reguluje należność za dodatkowy czas pobytu z góry.

Rozdział 4

Zasady pobytu i odpowiedzialność stron

 1. Po dokonaniu wpłaty na konto Wynajmującego całości zapłaty za pobyt nastąpi przekazanie telefoniczne bądź mailowo kodu/klucza umożliwiającego otwarcie domu Baldachim oraz instrukcje dotyczące obsługi domu Baldachim i wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie Baldachimu.

 1. Klient do godziny 18:00 w dniu przyjazdu winien zapoznać się ze stanem technicznym, ilościowym Baldachimu oraz urządzeń w nim się znajdujących.

 1. Klient do godziny 18:00 w dniu przyjazdu winien zgłosić ewentualne zniszczenia i/lub braki w stanie technicznym, ilościowym Baldachimu i urządzeń w nim się znajdujących.

 1. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w terminie do 18:00 w dniu przyjazdu do Baldachimu, równoznaczne jest z tym, że Baldachim został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Klienta.

 1. Obsługa Baldachimu nie ma prawa bez zezwolenia Klienta wchodzić do wynajętego domu, a tym bardziej przemieszczania jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa gości lub w przypadku niestosowania się gości do Regulaminu domu wakacyjnego Baldachim.

 1. Gość korzysta z wyposażenia Baldachimu zgodnie z jego przeznaczeniem i na własną odpowiedzialność.

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania lub zaniechania klienta lub osób trzecich odwiedzających Klienta. Za szkody wynikłe z działania lub zaniechania Klienta uznaje się w szczególności szkody wynikłe z korzystania z obiektu i jego wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem.

 1. Osoby do 18-go roku życia mogą przebywać na terenie Baldachimu wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna, całkowicie odpowiedzialnego za osobę niepełnoletnią przez cały czas przebywania na terenie obiektu.

 1. Na terenie Baldachimu całkowitą odpowiedzialność za dzieci oraz młodzież do 18-tego roku życia ponoszą rodzice bądź opiekunowie.

 1. Cisza nocna rozpoczyna się o godzinie 22.00. W przypadku zakłócania ciszy nocnej lub głośnego zachowania w ciągu dnia właściciele/obsługa Baldachimu mają prawo wezwać ochronę na koszt Klienta, który nie reaguje na prośby o zmianę zachowania.

 1. Bez zgody właściciela na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby niezgłoszone przy rezerwacji jako goście Klienta. Jeśli dodatkowy gość uzyskał taką zgodę, pobyt osób z zewnątrz dozwolony jest tylko do godz. 21.30.

 1. Organizowanie imprez towarzyskich na terenie Baldachimu przez Klienta musi zostać zgłoszone przez niego pisemnie mailem przed lub w trakcie rezerwacji. Po wyrażeniu zgody Wynajmującego na imprezę, Wynajmujący ma prawo domagać się dodatkowej opłaty za te usługę w wysokości od 1000 zł.

 1. Wynajmujący nie zezwala na pobyt zwierząt domowych na terenie Baldachimu.

 1. Gość wyraża zgodę na monitoring obiektu na zewnątrz budynku.

 1. Nie zapewniamy obsługi w czasie pobytu, w tym sprzątania Baldachimu. Sprzątanie obiektu na życzenie gości w czasie pobytu jest płatne dodatkowo, musi być zgłoszone w dniu rezerwacji Baldachimu.

 1. W Baldachimie obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku nieprzestrzegania, goście zobowiązani są się do zapłaty kary w wysokości 3000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia tego zakazu.

 1. Przedmioty pozostawione przez gościa w Baldachimie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z Baldachimu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

 1. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Baldachimie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

 1. Przy każdorazowym opuszczeniu Baldachimu prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty.

 1. Wchodząc lub wychodząc z obiektu należy zamykać główne drzwi wejściowe, okna i bramy.

 1. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia poza teren obiektu należących do Baldachimu rzeczy (np. ręczniki, poduszki, urządzenia, talerze itp.).

 1. Klient jest zobowiązany dbać o wynajęty obiekt, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody nie narażać na zniszczenie zaniedbaniem czy zabrudzeniem wszystkich elementów obiektu w tym również ogrodu i ogrodzenia (np: nie wytarte w porę wino czerwone na marmurowej podłodze).

 1. Wynajęty obiekt Baldachim należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu wg protokołu wprowadzenia (załącznik). Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność Baldachimu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty.

 1. Wynajmujący ma prawo skontrolować stan obiektu w/od dnia wyjazdu gościa i ma prawo zgłoszenia uszkodzeń mienia lub braku w wyposażeniu obiektu do momentu wynajęcia obiektu następnemu gościowi lub jeśli to nie nastąpi do 14 dni kalendarzowych po opuszczeniu Klienta obiektu.

 1. Klient jest zobowiązany zgłosić Wynajmującemu wszelkie uszkodzenia mienia lub braki w wyposażeniu obiektu powstałe na skutek używania i korzystania z obiektu przez Klienta.

 1. W przypadku nie zgłoszenia przez Klienta uszkodzenia mienia lub braku w wyposażeniu Baldachimu, Wynajmujący ma prawo domagać się, by Klient pokrył straty niezwłocznie lub maksymalnie do 7 dni od zakończenia pobytu.

 1. Klient jest zobowiązany pokryć straty wynikające z nieprawidłowego użytkowania lokalu, niezwłocznie lub maksymalnie do 7 dni od zakończenia pobytu.

 1. W przypadku, gdy Klient w celu pokrycia strat, skorzysta z posiadanej przez siebie polisy ubezpieczeniowej, Wynajmujący do czasu zakończenia postępowania likwidacyjnego, zobowiązuje się powstrzymać przed dalszą windykacją, nie dłużej jednak niż 30 dni od zakończenia pobytu.

 1. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń nie zgłoszonych przez Klienta, będą dochodzone w przypadku dobrej woli obu stron umowy na drodze polubownej lub w przypadku wyczerpania innych możliwości na drodze sądowej.

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla położenia Baldachimu.

 1. W przypadku naruszenia Regulaminu Baldachimu goście zostaną wymeldowani i będą musieli opuścić budynek w trybie natychmiastowym. Dotyczy to w szczególności przypadków zakłócania ciszy nocnej i każdego innego zachowania, które uniemożliwia spokojny wypoczynek sąsiadom zamieszkującym w pobliskich domach. Wcześniejszy wyjazd gościa z powodu naruszenia Regulaminu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystany nocleg.

 1. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela Baldachimu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

 1. Wszystkich gości, w tym dzieci, przebywających na terenie obiektu obowiązuje obuwie nie niszczące podłogi i trawy np: ostre obcasy typu szpilki, trapery, buty rysujące powierzchnię.

 1. Jednocześnie z obiektu korzystać może maksymalnie 16 osób, nie wliczając małych dzieci w wieku do lat 4.

 1. Zabrania się wnoszenia na teren Baldachimu przedmiotów niebezpiecznych.

 1. Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie Baldachimu narkotyków. Osoby znajdujące się pod wpływem tych lub innych środków odurzających mają zakaz wstępu na teren obiektu.

 1. Zabrania się wrzucania do wanny, sedesów i umywalek jakichkolwiek przedmiotów, które mogłyby zapchać odpływ wody. Wynajmujący może obarczyć Klienta kosztem odetkania wanny i utraconych korzyści, wynikających z niemożności wynajęcia obiektu następnemu gościowi.

Rozdział 5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Wynajmujący. Wynajmujący w celu dokonania rezerwacji przez Klienta przetwarza jego dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji rezerwacji.

 1. W sprawie swoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pisząc maila na adres kontakt@baldachim.com

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (prawo podatkowe oraz prawo rękojmi).

 1. Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów, na których zlokalizowane są Państwa dane. Dodatkowo dane będą przekazane firmie świadczącej na naszą rzecz usługi księgowe.

 1. Dane Klienta będą przetwarzane przez okres pełnych 6 lat co wynika z przedawnienia roszczeń zgodnie z kodeksem cywilnym oraz prawa podatkowego.

 1. Klient ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 1. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy.

 1. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek, o którym jest mowa, powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie.

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia
  jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze, a wynikający z przepisów podatkowych lub prawa rękojmi.

 1. Jeśli Klient uzna, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z
  prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych.

Rozdział 6

Reklamacje

 1. Wynajmujący ma obowiązek udostępnić Klientowi przedmiot umowy wolny od wad lub poinformować o wadach.

 1. Klient w przypadku stwierdzenia wady rzeczy, np. brak dostępu do oferowanego przez Wynajmującego udogodnienia, może złożyć reklamację i żądać:

  1. naprawienia przez Wynajmującego szkody,

  2. udostępnienia rzeczy wolnej od wad,

  3. zwrot kosztów pobytu, 

  4. obniżenia kosztów pobytu.

 1. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@baldachim.com lub pod numerem telefonu +48600116460.

 1. Wynajmujący ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Wynajmujący uznał reklamację za uzasadnioną.

 1. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wynajmujący powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 1. Odpowiedzialność Wynajmującego w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej należności z tytułu umowy najmu.

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

Rozdział 7

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Rozdział ten dotyczy wyłącznie Klientów będącymi Konsumentami.

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 1. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 roku.

 1. W każdym wypadku, a w szczególności, jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy wynajmującym a Klientem są sądy Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 1. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na umowy zawarte przed dniem zmiany Regulaminu.

 1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:

  1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z zm.),

  2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Rozdział 2 (Dz.U. 2014 poz. 827 z zm.).